ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Διαδικασία απόσυρσης

1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής μας, μέλος του δικτύου του εγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΕΔΟΕ), και λαμβάνει σχετική βεβαίωση παραλαβής.

2. Η επιχείρησή μας θα εκδώσει και θα παραδώσει στον ιδιοκτήτη του οχήματος πιστοποιητικό καταστροφής, μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

3. Η επιχείρησή μας θα διαβιβάσει αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την κατάσταση του παραληφθέντος οχήματος και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν ο/οι ιδιοκτήτης/τες ή ο εκπρόσωπος αυτού/των αποσύρει το όχημά του προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, της ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 (ΦΕΚ 246 11-02/2011), οφείλει να δηλώσει υπευθύνως ότι η συγκεκριμένη διαγραφή του οχήματος πραγματοποιείται για το σκοπό αυτό.

4. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας εκδίδει, εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής.

5. Η μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής εκδίδεται εις διπλούν και σημειώνεται επί αυτής ότι η οριστική διαγραφή έγινε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το κίνητρο της υπ’ αριθμ ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 (ΦΕΚ 246 11-02/2011) απόφασης για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Το ένα αντίτυπο της πράξης χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης του/των ιδιοκτήτη/των και παραδίδεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές τουλάχιστον μία ημέρα μετά την έκδοση του.
Το άλλο αντίτυπο της πράξης κρατείται από τον/τους ιδιοκτήτη/τες. Σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες χορηγείται μηχανογραφημένη πράξη η οποία περιέχει όλους τους συνιδιοκτήτες.

6. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησής μας σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πιστοποιητικού καταστροφής.

7. Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλλει στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας, όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, πλην του παραβόλου. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας θα χορηγεί «Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση» και «Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτικές πινακίδες λόγω απόσυρσης» κατά περίπτωση.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας απόσυρσης και οριστικής διαγραφής παραδίδουμε στους πελάτες μας τα σχετικά έγγραφα που έχουν παραχθεί: Πιστοποιητικό Καταστροφής και Μηχανογραφική Πράξη Οριστικής Διαγραφής (μόνο στην περίπτωση απόσυρσης με επιδότηση τελών ταξινόμησης).