ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής – Απόσυρσης αυτοκινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).
• Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη (εάν είναι αλλοδαπός, το διαβατήριο του και η άδεια διαμονής του).
• Στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση,Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας.
• Υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση προς το Κέντρο Ανακύκλωσης – Απόσυρσης Αυτοκινήτων Λαγκαδά, για την ανάληψη όλης της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και απόσυρσης, συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα. Μπορείτε να την κατεβάσετε παρακάτω στο τέλος της σελίδας.
• Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την εφορία (μόνο στην περίπτωση απόσυρσης του οχήματος).
• Το Βιβλίο Μεταβολών οχήματος σε περίπτωση που πρόκειται για φορτηγό.
• Σε περίπτωση φορτηγού που υπάρχει προσωρινή ακινησία μας αρκεί η βεβαίωση ακινησίας από το Υπουργείο Μεταφορών / Εφορία.

Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)

• Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
• Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
• Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
• Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
• Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

• Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
• Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια).
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
• Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
• Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
• Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
• Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

Ειδικές Περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το έντυπο, οι εξουσιοδοτήσεις και η φωτοτυπία ταυτότητας από τον κάθε ιδιοκτήτη χρειάζεται να τα προσκομίσετε ξεχωριστά.
• Σε περίπτωση που λείπει η μια πινακίδα, χρειάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία.
• Εάν το Ι.Χ έχει περάσει στην κατοχή σας από κληρονομιά πρέπει αφού έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς , να περάσει η άδεια στο όνομα των κληρονόμων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

anakiklosi-aposirsi-aytokinitwn

37ο χλμ Θεσσαλονίκης Καβάλας
57020 Λαγκαδίκια, Θεσσαλονίκη
[email protected]

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
Για ανταλλακτικά:
Για ανακύκλωση:
Κινητό:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ